بازی با اعداد در css

اعدادی رو انتخاب کنید که نتیجه ی جمع و تفریق آنها عدد 72 باشد

منتشره در آرمانیک